Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Klauzula informacyjna dot. przepisów RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do zawarcia i wykonania umowy, przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska, mail: bozena@kancelaria-bmp.pl, tel. 502 099 840.

  1. Administrator danych osobowych – Dom Pomocy Społecznej „Chemik” - przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zapytaniem ofertowym.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą danych osobowych będą pracownicy działu administracyjno-gospodarczego.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w obowiązujących u Zamawiającego przepisach o archiwach.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.