Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU MIESZKAŃCA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK”

W WARSZAWIE PRZY UL. KOROTYŃSKIEGO 10

 

Regulamin pobytu Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, zwanego dalej Domem, określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki Mieszkańca Domu.

§ 1

 1. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, posiadających stosowną decyzję administracyjną. Dom posiada 100 miejsc.
 2. Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość i tryb regulowania odpłatności określają odrębne przepisy.
 3. Mieszkaniec Domu nie ponosi opłat za Dom za okres nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.
  1. 1. planowanej nieobecności należy powiadomić Dyrektora Domu co najmniej 3 dni wcześniej.
  2. 2. W sytuacji, gdy Mieszkaniec skorzystał z co najmniej jednego posiłku w Domu w trakcie trwania nieobecności, nie dokonuje się zwrotu opłaty za dzień, w którym zdarzenie miało miejsce.
  3. 3. W przypadku, gdy Mieszkaniec nie korzystał z posiłku w Domu, ale przebywał na terenie Domu, nie dokonuje się zwrotu opłaty za nieobecność.
  4. 4. Szczegółowe zasady powiadamiania o planowanych nieobecnościach w Domu reguluje niniejszy Regulamin.
 4. W ramach obowiązujących przepisów Dyrektor Domu może regulować bardziej szczegółowo zakres praw i obowiązków oraz tryb postępowania wobec Mieszkańców na terenie Domu, szczególnie w wyjątkowych okolicznościach, mogących zagrażać zdrowiu i życiu Mieszkańców.

​§ 2

 1. Dom zapewnia Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
 2. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 3. Ramowy porządek dnia Mieszkańców Domu obejmuje:
  1.  wstawanie, toaleta poranna                                                               07:00 – 08:00
  2.  śniadanie                                                                                           08:00 – 10:00
  3.  zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne                                                     09:00 – 12:00
  4.  terapia zajęciowa, rehabilitacja lecznicza                                          09:00 – 13:00
  5.  obiad                                                                                                  13:00 – 15:00
  6.  zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne, terapia zajęciowa                    15:00 – 18:00
  7.  kolacja                                                                                               18:00 – 20:00
  8.  zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne nocne                                       19:00 – 07:00
  9.  cisza nocna                                                                                       22:00 – 06:00

​§ 3

 1. Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, za leki i artykuły medyczne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ ​4

Mieszkańcy Domu zamieszkują w pokojach jedno i dwuosobowych, wyposażonych przez Dom w: meble, sprzęt codziennego użytku i pościel. Dopuszcza się możliwość doposażenia pokoju we własne meble, za zgodą Dyrektora Domu, jeżeli stan ich jest dobry oraz jeżeli nie spowoduje to nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnej i nie wpłynie na pogorszenie warunków porządkowych, sanitarnych, a w szczególności ochrony przeciwpożarowej.

§ 5

 1. Nowoprzybyli Mieszkańcy Domu są przyjmowani do pokoi na wolne miejsca.
 2. W trakcie pobytu w Domu Mieszkaniec, decyzją Dyrektora Domu, może być przeniesiony do innego pokoju.
 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić ze względu na potrzeby Domu, ze względów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych lub na pisemny wniosek Mieszkańca Domu.
 4. Przeniesienie do innego pokoju ze względu na potrzeby Domu dokonywane jest na podstawie decyzji Dyrektora, może dotyczyć krótkotrwałego przeniesienia w celu udostępnienia pokoju np. dla potrzeb remontu lub napraw, albo też przeniesienia ze względów społecznych.
 5. Przeniesienie ze względów zdrowotnych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych następuje na wniosek Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Domu.
 6. Przeniesienie na pisemny wniosek Mieszkańca Domu następuje w miarę możliwości, na podstawie decyzji Dyrektora. W przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia wniosku Mieszkańca w dniu jego złożenia, wniosek taki jest odnotowywany w rejestrze prowadzonym według kolejności zgłoszeń przez pracowników socjalnych i realizowany w najbliższym możliwym terminie, nie wcześniej jednak niż przed zrealizowaniem wcześniejszych wniosków, chyba że Mieszkaniec, który złożył wcześniejszy wniosek, nie przyjmie propozycji zmiany pokoju. W takim przypadku propozycja ta może być składana kolejnym Mieszkańcom z listy do momentu, kiedy kolejny z oczekujących na liście Mieszkańców ją przyjmie. W przypadku pisemnego wniosku Mieszkańca Domu o przeniesienie do pokoju jednoosobowego decyzję o kolejności przydziału takiego pokoju podejmuje Dyrektor w oparciu o kolejność wpisu do rejestru oraz opinię Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Jeżeli opinie Zespołu uzasadniają taką decyzję Dyrektor Domu może zdecydować o przyznaniu pokoju jednoosobowego z pominięciem nie więcej niż dwóch osób z rejestru.
 7. O przeniesieniu Mieszkańca do innego pokoju z przyczyn określonych w ust. 2-5 w pierwszej kolejności informowany jest Mieszkaniec, a następnie jego rodzina.

§​ 6

Mieszkaniec Domu może zrezygnować z pobytu w Domu po uprzednim powiadomieniu Dyrektora i przedstawieniu swojej woli na piśmie, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w art. 54 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 7

Mieszkańcy korzystają w Domu z własnej odzieży. W przypadku jej braku oraz niemożności zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie w podstawowym zakresie.

§ 8

 1. Dom zapewnia każdemu Mieszkańcowi całodzienne wyżywienie, składające się z trzech posiłków: śniadania, obiadu i kolacji.
 2. Posiłki wydawane są w stołówce Domu w czasie określonym ramowym porządkiem dnia.
 3. W razie choroby lub niedyspozycji Mieszkaniec ma prawo pozostać w swoim pokoju, otrzymać i spożyć w nim wszystkie posiłki, a w razie potrzeby być karmionym. 

§​ 9

Dom zapewnia Mieszkańcom:

 1. możliwość korzystania z kuchenek podręcznych znajdujących się na terenie Domu, oraz przechowywania prywatnych artykułów spożywczych i napojów w umieszczonych tam ogólnodostępnych lodówkach,
 2. całodobową dostępność podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w gabinecie zabiegowym,
 3. w miarę potrzeby (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) wymianę bielizny pościelowej i obrusów oraz (nie rzadziej niż raz w tygodniu) wymianę ręczników i ścierek,
 4. sprzątanie pokoi mieszkalnych (w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie) oraz innych pomieszczeń przeznaczonych dla Mieszkańców,
 5. możliwość korzystania z pralek automatycznych usytuowanych na terenie Domu w celu uprania własnej odzieży lub zgłoszenie pokojowej takiej potrzeby,
 6. opiekę i pielęgnację (karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie) Mieszkańcom, którzy nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności,
 7. podnoszenie sprawności ruchowej (stosownie do diagnozy i wskazań lekarza), możliwość korzystania z kinezyterapii i fizykoterapii w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, oraz stosowną rehabilitację przyłóżkową,
 8. możliwość usług transportowych przy przewozie do lekarzy specjalistów, zapewniając opiekę podczas przewozu, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonanie tej czynności, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu takiego przejazdu z kierownikiem DTO,
 9. całodobową opiekę w zakresie usług opiekuńczych, świadczoną przez opiekunów oraz całodzienną pomoc pielęgniarską w zakresie dokonywania zleconych przez lekarza zabiegów oraz czynności pielęgnacyjnych,
 10. organizację terapii zajęciowej,
 11. kontakt z psychologiem,
 12. pomoc pracownika socjalnego,
 13. możliwość korzystania z biblioteki i codziennej prasy oraz z kawiarni Domu,
 14. organizację świąt i uroczystości na terenie Domu,
 15. możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych organizowanych przez Dom,
 16. opiekę podczas organizowanych przez Dom zajęć i wyjazdów poza teren Domu,
 17. możliwość praktyk religijnych stosownie do wyznania.

§​ 10

Mieszkaniec Domu ma prawo do:

 1. poszanowania godności i intymności,
 2. uzyskania informacji:
  1. 1. dotyczącej usług świadczonych przez Dom oraz obowiązujących zasad korzystania z nich,
  2. 2. o przysługujących mu prawach,
  3. 3. o obowiązujących przepisach,
  4. 4. o stanie swojego zdrowia i zakresie prowadzonej opieki;
 3. poszanowania życia rodzinnego i prywatnego,
 4. swobody religijnej,
 5. ochrony własności,
 6. zachowania w tajemnicy informacji o swoim życiu osobistym,
 7. aktywnego trybu życia stosowanie do stanu zdrowia,
 8. uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym Domu,
 9. składania skarg i wniosków.

§ 11

 1. Mieszkaniec Domu zobowiązany jest:
  1. 1. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych oraz ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi Mieszkańcami i pracownikami Domu,
  2. 2. szanować mienie Domu i dbać o nie,
  3. 3. udostępnić pracownikom Domu swój pokój mieszkalny w celu sprzątnięcia go zgodnie z obowiązującym na terenie Domu ustalonym grafikiem lub w innym terminie ustalonym z pokojową, 
  4. 4. umożliwić pielęgniarce lub dyżurującemu opiekunowi wejście do swojego pokoju i sprawdzenie stanu zdrowia Mieszkańca, 
  5. 5. udostępnić swój pokój celem wykonywania bieżących i planowych prac technicznych i budowlanych takich jak np.: malowanie, usuwanie awarii wykonywanie prac konserwacyjnych, a także wymaganych przepisami kontroli i przeglądów,
  6. 6. bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej,
  7. 7. zajmować na stołówce swoje stałe, wcześniej ustalone miejsce przy wyznaczonym stoliku,
  8. 8. wnosić opłatę za pobyt w Domu, niezwłocznie po otrzymaniu świadczenia emerytalnego/ rentowego/zasiłku, nie później niż w okresie 5 dni od daty otrzymania tego świadczenia,
  9. 9. uiszczać należności za rozmowy telefoniczne z telefonu zainstalowanego w pokoju, według otrzymywanego rachunku.

 

 1. Mieszkaniec Domu powinien:
  1. 1. współdziałać z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
  2. 2. dbać w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
  3. 3. w miarę swoich możliwości dbać o utrzymanie porządku i czystości w zajmowanym pokoju, w pomieszczeniach wspólnych i bezpośrednim otoczeniu Domu,
  4. 4. posiadać w pokoju mieszkalnym własną podstawową zastawę stołową.

§ 12

Zabrania się Mieszkańcom:

 1. wyrzucania resztek jedzenia, śmieci i innych przedmiotów przez okna,
 2. zabierania ze stołówki naczyń i sztućców,
 3. przenoszenia do pokoi mieszkalnych sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie  pomieszczeń ogólnodostępnych (każde pomieszczenie jest wyposażone w sprzęt zgodnie ze spisem inwentarza),
 4. dokonywania zmian technicznych w pokojach mieszkalnych, np. samodzielnego ich malowania, wiercenia otworów, czy też wbijania gwoździ,
 5. ze względów sanitarno-epidemiologicznych karmienia zwierząt, które dostały się na teren wokół Domu,
 6. wprowadzania na teren Domu zwierząt i trzymania ich w pokojach bez zgody Dyrektora.

§ 13

 1. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 2. W szczególności Mieszkańcom zabrania się używania w pokojach przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju, a mogących spowodować zagrożenie pożarowe, takich jak: piecyki elektryczne, grzałki, żelazka, kuchenki elektryczne.
 3. Zabrania się Mieszkańcom palenia świeczek, kadzidełek itp. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie w miejscu do tego celu wyznaczonym.
 4. Mieszkaniec, w razie zagrożenia pożarowego, ma obowiązek powiadomić personel za pomocą sygnalizacji przyzywowej lub pierwszą napotkaną osobę spośród personelu Domu oraz niezwłocznie ewakuować się korzystając z najbliższego ciągu ewakuacyjnego.
 5. W razie zagrożenia Mieszkańcy zobowiązani są zachować spokój oraz bezwarunkowo podporządkować się osobie prowadzącej akcję ratunkową i wykonywać jej polecenia.

§ 14

Wszelkie usterki i awarie stwierdzone w swoim pokoju Mieszkaniec jest zobowiązany zgłaszać w recepcji Domu.

§ 15

Dom umożliwia rodzinie i opiekunom Mieszkańca uczestniczenie w opiece i pielęgnacji Mieszkańca, jednakże pod warunkiem realizowania jej w ścisłej współpracy z pracownikami Domu oraz w sposób nie dezorganizujący pracy personelu lub naruszający, czy zmieniający zalecenia medyczne (lekarzy).

§ 16

 1. Dom zapewnia warunki umożliwiające rozwój samorządności Mieszkańców.
 2. W Domu, na wniosek większości Mieszkańców może być powołana i działać Rada Mieszkańców zwana dalej Radą.
 3. Każdy Mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w pracach samorządu i w wyborach do Rady.
 4. Rada wybierana jest w wyborach jawnych i bezpośrednich.
 5. Kadencja Rady trwa 2 lata.
 6. Rada jest reprezentowana przez 4-osobowe prezydium w składzie: Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.

§ 17

Do zadań Rady Mieszkańców należy:

 1. współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w kształtowaniu i rozwijaniu właściwej, nacechowanej życzliwością i wyrozumiałością atmosfery współżycia Mieszkańców,
 2. zgłaszanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zaspokajania potrzeb kulturalnych Mieszkańców oraz organizacji ich czasu wolnego,
 3. pomoc w zaadaptowaniu się nowoprzybyłym Mieszkańcom,
 4. odwiedzanie chorych Mieszkańców przebywających w szpitalu,
 5. udział w uroczystościach pogrzebowych,
 6. rozpatrywanie i przedstawianie Dyrektorowi Domu wniosków dotyczących Mieszkańców nieprzestrzegających zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu Pobytu w Domu.

§ 18

 1. Mieszkaniec może korzystać z ogólnodostępnych pomieszczeń Domu oraz ich wyposażenia, jak stołówka, kuchenki na piętrach, biblioteka, kawiarnia, kaplica, ogólnodostępny telewizor w holu głównym Domu oraz terenu na wolnym powietrzu należącego do Domu – zgodnie z przeznaczeniem i w czasie do tego przeznaczonym.

§ 19

 1. Pokój mieszkalny jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób. Wejście do niego innych osób jest możliwe za pozwoleniem Mieszkańca oraz w przypadkach uzasadnionych np.: bezpieczeństwem, utrzymaniem czystości, w ramach czynności kontrolnych pielęgniarek, na wezwanie sygnalizacją przyzywową lub innych okoliczności wymagających natychmiastowej interwencji na jego terenie.
 2. Dla zabezpieczenia dostępu do pokoju i znajdujących się tam rzeczy, Mieszkaniec może posiadać klucz do pokoju, którym zamyka pokój w momencie jego opuszczenia. W recepcji Domu znajduje się klucz zapasowy, który może być użyty w sytuacji niebezpieczeństwa, z zachowaniem procedury jego pobrania, obowiązującej w Domu.
 3. Samowolna wymiana zamka w drzwiach pokoju mieszkalnego przez Mieszkańca jest zabroniona.

§ 20

 1. Mieszkaniec ma prawo do przechowywania swoich pieniędzy i rzeczy wartościowych za pokwitowaniem w depozycie Domu oraz wskazania osoby upoważnionej do dysponowania tymi środkami lub przedmiotami określając jednocześnie zakres tego upoważnienia.
 2. Za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu, Dom nie ponosi odpowiedzialności.

§ 21

 1. Wszystkie planowane nieobecności związane z odwiedzinami u rodziny i znajomych na terenie miasta lub wyjazdem zorganizowanym prywatnie, należy zgłaszać pracownikowi socjalnemu w formie pisemnej, z podaniem miejsca planowanego pobytu i terminu planowanego powrotu do Domu.
 2. W przypadku przedłużenia nieobecności w Domu lub pozostaniu w nocy poza Domem, Mieszkaniec ma obowiązek powiadomić o tym fakcie recepcję Domu, pielęgniarkę lub opiekuna dyżurującego.
 3. Jeżeli Mieszkaniec nie wróci do Domu w terminie wskazanym w książce wyjść, Dyrektor Domu lub osoba przez niego upoważniona, podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Mieszkańcem. W sytuacji braku kontaktu powiadamia o tym fakcie osobę upoważnioną przez Mieszkańca do udzielania jej informacji o sytuacji ww.
 4. W razie nieuzgodnionej nieobecności Mieszkańca Domu trwającej dłużej niż 24 godziny Dyrektor Domu lub inna osoba przez niego uprawniona powiadamia o tym fakcie Policję.
 5. Dyrektor Domu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Mieszkańca w czasie przebywania Mieszkańca poza Domem.
 6. W przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu Mieszkańca Domu będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi, Dyrektor Domu może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tego Mieszkańca terenu Domu, na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia.
 7. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia, oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się Dom.
 8. Ograniczenie doręcza się Mieszkańcowi Domu, a gdy jest on osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jego przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, Dyrektor Domu poucza Mieszkańca Domu o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia.
 9. Informację o ograniczeniu Dyrektor Domu przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się ten Dom, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia Mieszkańcowi Domu.
 10. Mieszkaniec Domu, w tym również Mieszkaniec ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się Dom, z wnioskiem o uchylenie ograniczenia.

 § 22

 1. Odwiedziny Mieszkańców mogą odbywać się codziennie w godzinach od 09:00 do 20:00.
 2. Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi recepcji, który dokonuje wpisu do książki odwiedzin, odnotowując imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia osoby odwiedzającej oraz nazwisko osoby odwiedzanej z numerem pokoju.
 3. Osoby, których zachowanie wskazuje na nadużycie alkoholu oraz zakłócający spokój i/lub porządek, nie mogą przebywać na terenie Domu. W takim przypadku, przy braku reakcji na prośby personelu o stosowne zachowanie, dopuszcza się wezwanie ochrony lub odpowiednich służb porządkowych.

§ 23

Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 12:00 do 15:00, a ponadto Mieszkańców Domu w miarę możliwości w każdy roboczy dzień tygodnia.

§ 24

Na terenie Domu Pomocy Społecznej „Chemik” prowadzony jest monitoring wizyjny.

§ 25

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania obowiązków Dom przetwarza dane osobowe jego Mieszkańców w oparciu o przepisy prawa – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), ustawy z10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 1876 ze zm.).

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje wszystkich Mieszkańców w czasie pobytu w Domu.

 

ZAŁĄCZNIKI: