Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK".

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny..

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Jaroszek-Zięba, adres poczty elektronicznej jjaroszek@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 823 50 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie jest domem częściowo dostępnym architektonicznie.

Wejście na teren Domu znajduje się od strony ulicy Korotyńskiego i prowadzi przez furtkę lub bramę automatyczną zaopatrzoną w domofon, obsługiwany przez pracownika Recepcji. Zarówno wejście główne do budynku, jak również wejścia boczne z ogrodu Domu zostały wyposażone w podjazdy dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników. Podjazdy wyposażone są w barierki. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Ze względu na brak wystarczającej przestrzeni manewrowej przy pochylni i przed drzwiami wejściowymi zapewniamy dostęp alternatywny w postaci pomocy ze strony personelu. Dom Pomocy Społecznej „Chemik” nie posiada parkingu. Miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajduj się na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do Domu, przy ul. Korotyńskiego. Następne najbliższe miejsce parkingowe dla osoby z niepenosprawnością znajduje sie przy ul. Jasielskiej.

Budynek DPS „CHEMIK” znajduje się na odcinku ul. Korotyńskiego pomiędzy ulicami Jasielską i Mołdawską.

Przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Domu nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Na trasie dojścia występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, latarnie, znaki drogowe, słupki na przejściach.

Najbliższe przystanki autobusowe są przy ul. Korotyńskiego, ul. Pruszkowskiej i ul. Żwirki i Wigury.

Odcinek ul. Korotyńskiego przy głównym wejściu do DPS „CHEMIK” jest ulicą jednokierunkową od ul. Jasielskiej w stronę ul. Mołdawskiej (kierunek w prawo).

ZAŁĄCZNIKI: