Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Informatyk

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Chemik”

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Informatyk

Wymiar etatu:  0,5

- liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce pracy: ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, sieci komputerowych.
 2. Bieżąca obsługa, konfiguracja i instalacja systemów operacyjnych oraz oprogramowania.
 3. Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie komputerów i sieci przed wadliwym oprogramowaniem.
 4. Konfiguracja sieci, dostępu do internetu i poczty  e-mail.
 5. Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych.
 6. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.
 7. Wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych.
 8. Przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji biurowych oraz MS Office.
 9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  i stanowiskami pracy Domu w  celu prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne

- wykształcenie: wyższe lub średnie

- staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata;

- obywatelstwo polskie;

- nieposzlakowana opinia;

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących danych osobowych, ustawy o pracownikach  

  samorządowych;

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

- biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MsOffice.

Wymagania dodatkowe pożądane:

- dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność;

- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”.
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest Pani Bożenna Marchel – Potrzuska, e-mail: bozena@kancelaria-bmp.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas rekrutacji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów rekrutacji.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

DOSTĘPNOŚĆ:

 • Dom Pomocy Społecznej „Chemik” jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Chemik”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Metody naboru:

I etap – weryfikacja formalna ofert

II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres: DPS „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: Informatyk.

Możliwe jest również przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres: sekretariat.chemik@um.warszawa.pl. W tym przypadku konieczne będzie dostarczenie oryginałów oświadczeń najpóźniej w dniu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia dokumentów upływa 14.06.2024 r. 

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do DPS „Chemik”)

Dodatkowe informacje:

- Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

- DPS „Chemik” zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

- Wynagrodzenie brutto dla pełnego etatu od 5 000,00 do 6 000,00.

- W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 882 97 59