Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu zainstalowanego w obiekcie położonym w Warszawie przy ul Korotyńskiego 10 jest: Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania DPS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w DPS za pomocą adresu mail: bozena@kancelaria-bmp.pl
 3. Administrator danych osobowych - DPS - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie DPS.
 5. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: na parterze hol główny i korytarze, korytarze na pierwszym, drugim i trzecim piętrze łącznie z holami, wejścia do budynku, alejki wokół Domu oraz części ogrodu.
 6. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 8. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9.
 9. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  1. na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  2. na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 10. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 2. osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 1. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z podmiotami świadczącymi  koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego W sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.