ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Dom Pomocy Społecznej Chemik świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na na poziomie obowiązującego standardu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012 poz. 964)

  • W zakresie usług bytowych zapewniamy:

– miejsce zamieszkania
– wyżywienie, w tym zlecone przez lekarza diety
– utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych

  • W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy:

– całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą
– niezbędną pomoc:
w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych
w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym
– możliwość korzystania z rehabilitacji ogólno usprawniającej

UWAGA: Dom Pomocy Społecznej nie świadczy usług zdrowotnych. Umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

  • W zakresie usług wspomagających zapewniamy:

– umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej
– możliwość korzystania z prasy codziennej oraz biblioteki
– podnoszenie sprawności i aktywizację w tym możliwość udziału w imprezach kulturalnych w na terenie placówki i poza nią
– pomoc i wsparcie psychologiczne
– umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem
– rozwój samorządności mieszkańców

Na terenie Domu działa Zespół muzyczny „Uśmiech” oraz grupa teatralna.

Celem działalności obu zespołów jest odkrywanie i pobudzanie potencjału twórczego tkwiącego w człowieku ,aktywizacja seniorów, poprawa samopoczucia  oraz organizacja wolnego czasu w placówce. Seniorzy spotykając się na zajęciach pracują nad  programami artystycznymi  o różnej tematyce, które potem  prezentowane są  podczas uroczystości , przeglądów artystycznych , festynów itp.

zakres_swiadczonych_uslug_1

zakres_swiadczonych_uslug_2