Wycieczka do Muzeum POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin jest miejscem, które już od dawna chcieliśmy odwiedzić. Muzeum znajduje się w Śródmieściu Warszawy, na Muranowie i dokumentuje wielowiekową historię Żydów żyjących w Polsce. 

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH) i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Powstało i prowadzi działalność dzięki środkom przekazywanym przez rząd, samorząd terytorialny i organizację pozarządową, która zgromadziła środki od darczyńców z Polski i zagranicy (SŻIH). Muzeum realizuje dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego, niekoncentrując swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisując wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. także na obecnym terytorium LitwyBiałorusiUkrainy i zachodniej części Rosji) aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich pierwszych Żydów.

Dzisiaj udało nam się osiągnąć ten cel.  Ogrom emocji jaki otrzymaliśmy z pewnością przywiedzie nas tu ponownie.